Kapalı görüş

   5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 126, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre;
Hükümlü ve tutuklu, belgelendirilmesi koşuluyla Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu,kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı,yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası,eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu,amcası, halası dayısı, teyzesi, torun eşi,baldız eşi,kardeş çocuğunun eşi ve bunların eşleri ile vasisi, kayyımıyla  haftada bir kez ve ayrıca kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir.
Yukarıda belirtilenlerin dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde 15 günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilir.

 
mektup – aps ve koli içerisinde gelmesi yasak olan malzemeler

para, her türlü tesbih, telefon görüş haricindeki kimlik durumunu belirtir belge, sim kart, telefon kontör kartları, her türlü takı-aksesuar, her türlü kozmetik ürünler, kırtasiye malzemeleri, yiyecek maddeleri, bitki ve bitki tohumları, saat – radyo –cd –mp3 ve diğer elektronik araçlar, boncuk ve gemi yapımında kullanılan malzemeler, her türlü uçucu madde içeren yapıştırıcılar, ayakkabı bağı ve boyası, yasak yayınlar, çarşaf ve nevresim takımları, kumar niteliği taşıyan araç ve gereçler, kantinde satılan malzemeler, koli ile gelen elbiselerin ve eşofman takımlarının renkleri yeşil, lacivert ve mavi kesinlikle olmayacaktır. bot ve çizme türü ayakkabılar, cep telefonu ve bataryaları

mektup - aps ve kolilerin kuruma alınma şartları
1. gönderilen ve dışarıdan gelen mektup – aps – kolilerde göndericinin ve alıcının kimlikte geçen isimlerinin yazılması gerekmektedir.
2. elbise hakkı dolu olan tutuklu ve hükümlülerin kolileri teslim alınmayacaktır.
3. dışarıdan kurumumuza gelen kolilerin üzerinde koli içerisindeki eşyaların tam olarak listesi bulunması gerekmektedir.


         Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş
         5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 126, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesine göre;
          Hükümlü ve tutuklular anne, baba, eş, çocuk, torun büyükanne, büyükbaba ve kardeşleri ile bayramlarda ve özel günlerde açık görüş yapabilir.

Açık görüş süresi
          5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 126, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 17’inci maddesine göre; 
         Açık görüşler bir saatten fazla olmamak kaydıyla yapılan program dahilinde  09:00-17:00 saatleri arasında yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.

         Heyet ziyaretleri
         
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 85, tüzük’ün 128, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 26’ıncı maddesine göre;
         Resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak kurumları ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüşebilmek için Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır.
          Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yetkisi kabul edilen kurum ve kuruluşların temsilcileri, denetim amacıyla ziyaret istemlerini, Bakanlığa önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözleşme ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hükümlü ve tutukluları ziyaret edebilirler.
         Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye düşürmeyecek tedbirler kurum idaresince alınır. Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu görüşme yapılamaz. Ziyaret ve görüşmeler yasal zorunluluk olmadıkça kurum görevlilerinin gözetiminde yapılır. 
        Önceden izin verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda ziyaret ve görüşmeler kurum en üst amirince ertelenebilir.

        Ziyaret ve görüşlerde uyulacak esaslar
        5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 86, tüzük’ün 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre;
         
Kapalı ve açık kurumlarda ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güvenliği için alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler.
          Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlü ve tutukluların sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silâhlar kuruma sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlü ve tutuklulara para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.
         Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, kurumlara girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler. Ziyaret yerleri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır.
         Kurumlara giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz.
          Konusu suç teşkil etmemekle birlikte kurumlara sokulması yasak olan her türlü eşya, çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.
          Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tâbi tutulurlar.
         Aramalarda insan onuruna saygı esastır.
          Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği hükümler saklıdır.

       Ziyaret yeri (kapalı, açık ve hastane)
   
  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 130, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik içeriğine göre;
        
Kapalı ziyaretler, bu amaç için tahsis edilen yerlerde yapılır.
        Açık ziyaretler, odalar dışında, fiziksel temasa olanak verecek şekilde ve bu amaç için ayrılan bölümde veya kurum idaresince uygun görülen çok amaçlı konferans salonunda yapılır.
        Hasta hükümlü ve tutuklular, Kurum tabibinin uygun görmesi ve kurum en üst amirinin izni ile kurum revirinde ziyaret edilebilir.
        Hastanede yatarak tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan hekimin uygun görmesi ve Cumhuriyet başsavcılığının izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.


        Hükümlünün Avukatı ile görüşmesi
         5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83 ve 86, tüzük’ün 126 ve 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 20’inci maddesine göre;
         Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.
        Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci, ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre itiraz edebilir.
         Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir.
         Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.

         Tutukluların müdafi ile görüşmesi
         5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 126, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesine göre;
         Tutuklu, vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği  bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz.
         Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüşebilir

        Hükümlü ve tutuklunun noter ile görüşmesi
        5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83 ve 86, tüzük’ün 126 ve 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 22’inci maddesine göre;
         Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliğinin ibrazı ve göreviyle ilgili olmak koşuluyla, noterle, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açık görüş usulü çerçevesinde görüşebilir.

        Birden çok hükümlü ve tutuklu ile görüşme
       5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83 ve 86, tüzük’ün 126 ve 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 24’inci maddesine göre;
      Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla görüşme yapamaz.

 

 

 

Tasarım:ABDULLAH GÜNEŞ ANTALYA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU BİLGİ İŞLEM BÜROSU